گزارش آخرین وضعیت از انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به صندوق‌‎های سرمایه‌گذاری (منتشره در سال 1401)

بوسیله دسامبر 13, 2023 دسامبر 27th, 2023 اخبار صندوق

گزارش آخرین وضعیت از انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری (منتشره در سال 1401):

تعریف:

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی (Put Options) در بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مالی، می‌تواند به کنترل نوسانات و افزایش ضریب اعتماد و اطمینان کمک کند. این اوراق به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در برابر افت ناگهانی در قیمت‌های سهام، سبد سرمایه‌گذاری خود را حفاظت کنند. با امکان خرید سهام به قیمت ثابت (قیمت اجرا) در آینده، سرمایه‌گذاران قادر به کاهش ریسک و آسودگی خیال در مواجهه با نوسانات بازار می‌شوند. این ابزار به صورتی مؤثر در مدیریت ریسک و حفظ سرمایه عرضه می‌شود. وجود ابزارهایی مانند اوراق اختیار فروش تبعی به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی دقیق‌تر در مورد انتظارات آینده و نقاط ضعف بازار می‌دهد. این شفافیت می‌تواند ضمن افزایش ضریب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران و کاهش مخاطرات، باعث افزایش فعالیت و حجم معاملات در بازار سرمایه شود.

انتشار اوراق توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه :

در همین راستا به دنبال افزایش نااطمینانی‌های بازار سرمایه و افول قیمت سهام به میزانی کمتر از ارزش ذاتی آنها مطابق نظر تحلیلگران بازار، صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای رسالت خود با هدف مدیریت ریسک سیستمی صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه، با توجه به تصویب موضوع در هیأت امنای خود در جلسه هجدهم مورخ 1401/08/10، نسبت به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تا سقف ٢۵٠ هزار میلیارد ریال با سررسید یکساله اقدام نمود.

مطابق نامه مدیریت نظارت بر بورس ها، شرایط عرضه اوراق بصورت زیر بوده‌است:

تبصره١:منابع و تضامین لازم برای ایفای تعهدات احتمالی در قالب تسویه نقدی در سررسید، از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ١۴٠٢ کل کشور توسط دولت و مراجع ذیصلاح خواهد بود.

تبصره٢: تعداد و سهام مبنای انتشار اوراق تبعی و ملاک تعیین آن به شرح پیوست است.

تبصره3: قیمت اعمال اختیار فروش تبعی بر روی سهام موضوع تبصره2، مساوی قیمت پایانی همان سهام در تاریخ 1401/08/04 (یا یکسال شمسی از تاریخ انتشار اوراق) است.

تبصره4: خریداران اوراق اختیار فروش تبعی در مقابل صندوق تثبیت بازار سرمایه تعهد نمایند که در سررسید اوراق مذکور، درخواست اعمال موضوع مواد ٢۴و ٢۵ دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/06/14 هیأت مدیـره سازمـان و اصلاحـات آن، از نوع تسویه نقدی و به شکل «پرداخت مابه التفاوت آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقدی» ارائه خواهد شد.

شرایط سهام پایه به صورت ذیل بوده است:

1-سهام پایه موضوع انتشار اختیار فروش تبعی جزء 100 سهم بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از نظر ارزش بازار و همچنین ارزش سهام شناور آزاد باشد.

2- سهام پایه موضوع انتشار اختیار فروش تبعی P/E  کمتر از ده داشته باشد(به استثنای سهام موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات و بانک ها و موسسات اعتباری)

3- مجموع سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در هر یک از نهاد های منتخب به شرح جدول ذیل بیش از 1000 میلیارد ریال باشد. سهام مدیر که به عنوان ناشر بورسی یا فرابورسی تحت تملک صندوق تحت مدیریت وی باشد، در محاسبات جدول ذیل لحاظ نمی‌شود.

مقرر گردید هرگونه زیان احتمالی ناشی از بند فوق در دفاتر صندوق به حساب دولت جمهوری اسلامی منظور شده و از این بابت ریسکی به سایر ذینفعان تحمیل نگردد.

با عنایت به مفاد بند الف ماده 15 اساسنامه در خصوص وظایف هیأت عامل مبنی بر ضرورت اجرای مصوبات هیأت امنا، در راستای انجام مأموریت های صندوق در مدیریت و کنترل ریسک های بازار سرمایه، وفق ترتیبات تعیین شده در جلسه مورخ 1401/08/10 هیأت امنا و جلسه مورخ 1401/08/11 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید صندوق نسبت به بیمه نمودن پرتفوی سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، به شرح جدول ذیل با سررسید یکساله و تضمین اصل مبلغ پرتفوی سهام اقدام نماید.

در همین راستا صندوق عرضه اوراق مزبور را از شنبه مورخ 1401/08/28 با شرایط ذیل در بورس اوراق بهادار تهران آغاز کرد:

آخرین وضعیت از سررسید اوراق اختیار فروش تبعی:

پس از گذشت یکسال و رسیدن به موعد سررسید اوراق، وضعیت محاسبات ناشی از سررسید اوراق تبعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل بوده است.

مطابق جدول فوق از میان 36 نماد صرفا نماد “وکار” با قیمت اعمال بیشتر از قیمت پایانی سهم در تابلو مواجه بود. در نماد مزبور از میزان 3،304،820،104 عرضه‌ی اوراق تبعی، تعداد اعمال شده به میزان 1،625،958،223 سهم بوده که نظر به اختلاف 694 ریالی میان قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم در تاریخ سررسید، صندوق تثبیت بازار سرمایه مطابق تعهد خود مبلغ 1،128،415،006،762 ریال را با واریز به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار (از محل منابع دولت نزد صندوق) با خریداران اوراق مذکور تسویه نمود.

و این برگ زرین دیگری از تجارت و عملکرد مثبت تثبیت بازار سرمایه برای حفاظت و صیانت از دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه کشور است.