اعضا هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه

عضو هیأت عامل

سید رامین ابوالفضلی

رئیس هیات عامل

روح‌اله شریفیان

نایب رئیس هیأت عامل

علیرضا خداکرمی