اهم مصوبات مجمع سال مالی منتهی به 1400/12/29

بوسیله می 2, 2023 مجامع
  1. صورت‏‌های مالی صندوق شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به 1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
  2. مطابق تبصره (1) ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‏‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (18) اساسنامه صندوق، سازمان حسابرسی با شناسه ملی 10101136332 به عنوان حسابرس- بازرس قانونی صندوق فعالیت می‏کند. حق‏الزحمه حسابرس- بازرس قانونی صندوق تعیین گردید.
  3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج و نشر آگهی‏‌های رسمی صندوق انتخاب شد.
  4. اعضای هیأت عامل تکمیل و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت عامل تعیین گردید.