اهم مصوبات مجمع سال مالی منتهی به 1398/12/30

بوسیله آوریل 24, 2022 مجامع
  1. صورت‏های مالی صندوق شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
  2. مطابق تبصره (1) ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (18) اساسنامه صندوق، سازمان حسابرسی با شناسه ملی 10101136332 به عنوان حسابرس- بازرس قانونی صندوق فعالیت می‏کند. حق‏الزحمه حسابرس- بازرس قانونی صندوق تعیین گردید.
  3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج و نشر آگهی‏های رسمی صندوق انتخاب شد.
  4. مطابق ماده (21) اساسنامه و بند (7) مصوبه هیئت امنای صندوق مورخ 1397/04/02 و همچنین بند (3) ابلاغیه مصوبه پانصد و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1396/12/20، مقرر گردید مازاد درآمد بر هزینه صندوق به نسبت مانده حساب هر یک از ذینفعان در هر سال مالی، به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور شود.
  5. مطابق ماده 12 اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه و براساس پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای هیأت عامل صندوق منوط به تأیید عمومی ایشان برای مدت سه سال به شرح زیر انتخاب شدند:  محمد ابراهیم آقابابائی، حبیب رضا حدادی سیاهکلی، محمد حسین صدرائی