اهم مصوبات مجمع سال مالی منتهی به 1399/12/30

بوسیله آوریل 24, 2022 مجامع
  1. صورت‏های مالی صندوق شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت.
  2. مطابق تبصره (1) ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (18) اساسنامه صندوق، سازمان حسابرسی با شناسه ملی 10101136332 به عنوان حسابرس- بازرس قانونی صندوق فعالیت می‏کند. حق‏الزحمه حسابرس- بازرس قانونی صندوق تعیین گردید.
  3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج و نشر آگهی‏های رسمی صندوق انتخاب شد.
  4. مطابق ماده (21) اساسنامه و بند (7) مصوبه هیئت امنای صندوق مورخ 1397/04/02 و همچنین بند (3) ابلاغیه مصوبه پانصد و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1396/12/20، مقرر گردید مازاد درآمد بر هزینه صندوق به نسبت مانده حساب هر یک از ذینفعان در هر سال مالی، به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور شود.