رئیس هیأت عامل صندوق تثلیت بازار : حمایت ها براساس شرایط انجام می گیرد

بوسیله می 23, 2021 اخبار
صندوق تثبیت بازار سرمایه

حمایت ها براساس شرایط انجام می گیرد

28 اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق تثبیت بازار سرمایه
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه می گوید که حمایت صندوق از بازار در روزهای بحرانی مشخص مطابق چارچوب تعیین شده،  انجام می شود.

محمد ابراهیم آقابابائی در گفت و گو با بازار و بورس در خصوص مکانیزم حمایت های صندوق از بازار می گوید: حمایت های صندوق از بازارسرمایه به صورت روزانه نیست. با توجه معیارهای کیفی و کمی معرف بحران که هئیت امنا صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را مشخص کرده اند، فعالیت در بازار صورت می گیرد. اگر این شرایط کیفی و کمی محقق شود هئیت عامل صندوق تشکیل جلسه می دهد و تصمیم گرفته می شود که آیا حمایت از بازار توسط صندوق صورت پذیرد یا خیر؟ در صورت صلاحدید هیئت عامل برای حمایت از بازار، استراتژی و شیوه خرید نیز در همان جلسه و مطابق چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص می شود.

آقابابایی افزود: خریدهای صندوق از ایستگاه معاملاتی اختصاصی خود صندوق و برخی کارگزاریهای تعیین شده توسط هیئت عامل انجام می شود و ترجیح خرید ها این است که از سهامدار حقیقی خرد خریداری شود.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در خصوص عملکرد این نهاد گفت:  صندوق تثبیت در روز جاری در بیش از 100 نماد خرید کرده و خریدها تنها در نمادهای شاخص ساز نبوده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص تفاوت صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازار سرمایه  گفت: صندوق توسعه بازار روزانه معامله می کند و بازارگردان 104 نماد است اما صندوق تثبیت بازار سرمایه روزانه نمی‌تواند خرید انجام داده و خریدهای این صندوق منحصر به زمان بحران پس از تایید هیئت عامل صندوق است. وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس از اعضای هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه هستند. این افراد معیار های ورود و تشخیص بحران و همچنین چارچوب کلی فعالیت صندوق را مشخص کرده‌اند.