چرا سپرده‏گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت تورم‏ زا نیست؟

بوسیله می 9, 2021 مصاحبه ها

چرا سپرده‏گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت تورم ‏زا نیست؟