صندوق تثبیت با چه شرایط اقدام به خرید در بازار می‏نماید؟

بوسیله می 9, 2021 مصاحبه ها

 صندوق تثبیت با چه شرایط و  چه فرآیندی اقدام به خرید در بازار می‏‏نماید؟