چرا صندوق تثبیت بازار نتوانست از ریزش بازار جلوگیری کند؟

بوسیله می 9, 2021 آوریل 20th, 2022 اخبار

چرا صندوق تثبیت بازار نتوانست از ریزش بازار جلوگیری کند؟