دسته‌بندی نشده

اصلاح بند (پ) ماده ( 20 ) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

بوسیله اسفند ۸, ۱۳۹۷ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷ بدون نظر

اﺻﻼح ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (٢٠) اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ـ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

ھﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ۱۳۹۶/١٠/١٠ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻤﺎره ۴٩٩٣۵١ ﻣﻮرخ ۱۳۹۶/٨/٩ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه (٣) ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده (٢٨) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر  ـ ﻣﺼﻮب۴١٣٩- ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:

در ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (٢٠) اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٣۴٩۵٨/ت٢٣١٨۵ھـ ﻣﻮرخ ۱۳۹۴/٧/١، ﻋﺒﺎرت «ﮐﺎرﻣﺰدھﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ» ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت «ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ» اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ـ اﺳﺤﺎق ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی

error: تذکر: برای انتشار محتوا، رضایت کتبی صندوق الزامیست