دسته‌بندی نشده

اصلاح بند (ب) ماده ( 20 ) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

بوسیله اسفند ۸, ۱۳۹۷ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷ بدون نظر

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
صندوق توسعه ملی

ھیأت وزیران در جلسه 1394/11/28 به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (٣) بند (الف) ماده (٢٨) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

در بند (ب) ماده (٢٠) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع  تصویب نامه شماره  ۸۵۹۴۳/ت ۵٢٣١٨ ھ مورخ 1394/1/7، عبارت «با تصویب ھیأت امنای صندوق مذکور حذف می شود.»

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

error: تذکر: برای انتشار محتوا، رضایت کتبی صندوق الزامیست