دسته‌بندی نشده

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

بوسیله اسفند ۸, ۱۳۹۷ تیر ۲۳ام, ۱۳۹۹ بدون نظر

 

 

 

ھیأت وزیران در جلسه 1394/06/11 به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ( ٣) بند (الف) ماده (٢٨) قانون رفع  موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴- اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را به شرح زیر تصویب کرد:

فصل یکم_ کلیات

ماده ١- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (١) قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴ قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید در راستای تسھیل اجرای سیاست ھای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ١٣٨٨ به ھمان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف) صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (٢٨) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴ .
ب) سازمان: سازمان بورس و اوراق بھادار.
پ) مخاطرات سامان های: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سھامداران عمده و امثال آن.
ت) مخاطرات فراد ستگاھی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی باشد و در اثر حرکت ھای کلی بازار به وجود می آید.
ث) شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرھای بازار سھام در دوره زمانی مشخص.


ماده ٢- صندوق به عنوان نھاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نھادھای مالی موضوع قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴، اساسنامه صندوق، مصوبات ھیأت امنا و ھیأت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید.

ماده ٣- محل استقرار صندوق، شھر تھران است و نشانی آن پس از تعیین توسط ھیأت عامل، اعلام می شود.


ماده ۴- صندوق برای مدت نامحدود تأسیس می شود.


ماده ۵- موضوع فعالیت صندوق سرمای هگذاری در اوراق بھادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق ھای سرمایه گذاری، اخذ تسھیلات و خرید و فروش دارایی ھای مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی ھای موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب ھای مربوط به پیشنھاد ھیأت عامل به تصویب ھیأت امناء می‌رسد.

فصل دوم_ ارکان صندوق

ماده ۶- صندوق دارای ارکان زیر است:

الف) ھیأت امنا
ب) ھیأت عامل
پ) حسابرس بازرس


ماده ٧- ھیأت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس ھیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بھادار می باشد که ریاست آن برعھده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بھادار دبیر ھیأت امنای صندوق می باشد.


ماده ٨- ھیأت امنای صندوق ھر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس ھیأت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دھد.تبصره ١- ھیأت امنای صندوق به درخواست ھر یک از اعضای ھیأت، رئیس ھیأت عامل یا حسابرس بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دھد.

تبصره ٢- رئیس ھیأت عامل با موافقت رئیس ھیأت امنا و بدون حق رأی در جلسات ھیأت امنا شرکت می نماید.
تبصره ٣- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات ھیأت امنا توسط دبیر ھیأت امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای ھیأت ارسال می شود.


ماده ٩- جلسات ھیأت امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای ھیأت اتخاذ می گردد.


ماده ١٠- دبیر ھیأت امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات ھیأت امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند.


ماده ١١- اختیارات و وظایف ھیأت امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:


الف) تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق
ب) تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق
پ) تصویب نظام نامه ھا، برنامه ھای راھبردی، بودجه سالانه، صورتھای مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی
ت) تصویب آیین نامه ھای اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق
ث) انتخاب اعضای ھیأت عامل
ج) عزل رئیس و اعضای ھیأت عامل به پیشنھاد ھر یک از اعضای ھیأت امنا
چ) ارایه پیشنھاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار
ح) پیشنھاد اصلاح اساسنامه صندوق به ھیأت وزیران
خ) تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق
تبصره ھیأت امنا می تواند به استثنای بندھای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به ھیأت عامل واگذار نماید.


ماده ١٢- اعضای ھیأت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارھای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنھاد رئیس سازمان و تصویب ھیأت امنا و با حکم رئیس ھیأت امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای ھیأت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می نمایند.


تبصره ١- انتخاب مجدد اعضای ھیأت عامل بلامانع است.
تبصره ٢- درصورت خاتمه دوران تصدی ھر یک از اعضای ھیأت عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق ھمچنان مسئول بوده و به خدمت خود ادامه می دھد.
تبصره ٣ در صورت استعفا، فوت یا عزل ھر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله ھیأت امنا جھت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواھد کرد.
تبصره ۴- حقوق، مزایا و پاداش رئیس ھیأت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف ھیأت عامل را ھیأت امنا تعیین می کند.


ماده ١٣- ھیأت عامل حداقل ماھانه دوبار به دعوت رئیس ھیأت عامل و در غیاب وی، نایب رئیس ھیأت عامل تشکیل جلسه می دھد. برای ھر یک از جلسات ھیأت عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می‌گردد.

ماده ١۴- جلسات ھیأت عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستورجلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای ھیأت عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رئیس ھیأت عامل در دستور جلسه قرار دھند.تبصره- اعضای ھیأت عامل نمی توانند حضور در جلسات ھیأت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.


ماده ١۵- وظایف و اختیارات ھیأت عامل به شرح زیر است:
الف اجرای مصوبات ھیأت امنا.
ب) انجام عملیات خرید و فروش اوراق بھادار در چارچوب سیاست ھا و مقررات مصوب ھیأت امنا.
پ) تھیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتھای مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به ھیأت امنا.
ت) ارایه پیشنھاد به ھیأت امنا در خصوص نظام نامه ھا و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق.
ث) اتخاذ تصمیم نسبت به ھرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اھداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنھا به صراحت در حوزه صلاحیت ھیأت امنا است.
ج) انجام ھر نوع معامله قطعی، شرطی، رھنی، اجاری و انعقاد کلیه قراردادھا به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ھا نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بھادار صندوق به ھر شکل و یا ھر شخص حقیقی و حقوقی و تحت ھرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اھداف صندوق.
چ اقامه و تعقیب و دفاع از ھرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامه دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مھلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ھا به مالکان در قبال اخذ مطالبات.
ح) افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران.
خ) تھیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به ھیأت امناء ، حسابرس بازرس قانونی.
د) معرفی نماینده جھت حضور در مجامع عمومی شرکت ھا، مؤسسات، صندوقھا و سایر نھادھای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و ھمچنین عضویت در ھیأت مدیره یا ھیأت عامل شرکت ھا و نھادھای مزبور. موارد ارجاعی از سوی ھیأت امنا.


ماده ١۶- اسناد و اوراق تعھدآور، قراردادھایی که تعھد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ھا، بروات، سفته ھا و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر ھیأت عامل معتبر خواھد بود.


ماده ١٧- رئیس ھیأت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواھد بود.


ماده ١٨- به منظور حصول اطمینان از تحقق اھداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از ھرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ھا، سیاست ھا و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بازرس قانونی صندوق تعیین می شود.تبصره به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به ھمراه گزارش و اظھارنظر حسابرس بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس ھیأت عامل به اعضای ھیأت امنا تسلیم شود.
ماده ١٩- حسابرس بازرس قانونی صندوق می تواند ھرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پروند هھا و قراردادھای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دھد.


فصل سوم_ امور مالی

ماده ٢٠- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:
الف) سرمایه صندوق که به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود.
ب) سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده ھای خود نزد بانکھای عامل در صندوق.

پ) بخشی از منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بھادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بھادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.
ت) سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذیصلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد.
ث) تأمین ھزینه ھای سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.
ج) خرید و فروش اوراق بھادار ثبت شده نزد سازمان با ھدف تثبیت بازار سرمایه.
چ) سرمایه گذاری در بازارھای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اھداف صندوق.
تبصره نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سھام شرکت ھای ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بھادار قابل معامله در بازار سرمایه میباشد. سقف مجاز خرید ھر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق براساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سھام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب ھیأت مدیره سازمان می رسد.
ماده ٢١- مازاد درآمد بر ھزینه صندوق در ھر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود.

فصل چهارم_ سایر مقررات

ماده ٢٢- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه ھر سال شروع و در پایان اسفندماه ھمان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفندماه ھمان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود.


ماده ٢٣- جلسه ھیأت امنا به عنوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق مطابق مقررات صندوق ھای سرمایه گذاری مصوب سازمان تشکیل می گردد.


ماده ٢۴- انحلال صندوق به پیشنھاد ھیأت امناء و تأیید ھیأت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بھادار صورت می گیرد.
تبصره- در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارای ھای صندوق بعد از کسر بدھیھا و تعھدات، به دولت تعلق می گیرد.


ماده ٢۵- صندوق به عنوان نھاد مالی تلقی میشود و کلیه قوانین و مقررات نھادھای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح بند (ب) ماده (٢٠) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

 

شماره 158659/ت52791ھ      1394/12/02

هیأت وزیران در جلسه 28/11/1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (٣ ) بند (الف) ماده (٢٨) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ـ مصوب ١٣٩۴ ـ تصویب کرد:  در بند (ب) ماده (٢٠) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع تصویب نامه شماره ٨۵٩۴٣/ت۵٢٣١٨ھـ مورخ 01/07/1394 ،عبارت «با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور» حذف می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح بند (پ) ماده (٢٠) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

 

شماره 128484/ت54804ھ      1396/10/13

هیأت وزیران در جلسه ١٠/١٠/١٣٩۶ به پیشنهاد شماره ١۵٩٩٣۴ مورخ ٩/٨/١٣٩۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) بند (الف) ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب١٣٩۴ـ تصویب کرد:  در بند (پ) ماده (20) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تصویب نامه شماره ٨۵٩۴٣/ت۵٢٣١٨ھـ مورخ ١/٧/١٣٩۴ ،عبارت «کارمزدهای تعریف شده توسط» به عبارت «منابع داخلی» اصلاح می شود.

 معاون اول رئیس جمهوری ـ اسحاق جهانگیری